۴ مورد از نکات ژئوتکنیکی طراحی هر نوع سازه

4 مورد از نکات ژئوتکنیکی طراحی هر نوع سازه

در این نوشتار به ۴ مورد از نکات ژئوتکنیکی حائز اهمیت برای طراحی هر نوع سازه می پردازیم. این نکات شامل شناسایی نوع زمین، ناپایداری های زمین ناشی از زلزله، بزرگ نمایی ناشی از توپوگرافی و دیوار نگهبان می باشند. با ما همراه باشید.

پیشنهاد مطالعه: روش های تحلیل سازه ها مطابق با استاندارد ۲۸۰۰

۱- شناسایی نوع زمین

اولین مورد از نکات ژئوتکنیکی حائز اهمیت برای طراحی هر نوع سازه ای شناسایی نوع زمین می باشد. لازمه طراحی هر سازه ای که روی زمین (خاک) قرار می گیرد، شناخت کافی از شرایط زیر سطحی و خصوصیات لایه های زمین زیر آن است. این شناخت با روش های زیر به دست می آید :

 • مطالعه نقشه های زمین شناسی منطقه
 • کسب اطلاعات فنی و پی سازی از وضعیت سازه های موجود
 • کسب اطلاعات ژئوتکنیکی از برش های موجود در لایه های خاک (چاه ها، خاکبرداری ها و ترانشه های موجود)
 • اخذ گزارش مطالعات ژئوتکنیکی مرتبط با دو ساختمان در طرفین زمین مورد نظر که با فاصله کمی از آن قرار گرفته اند
 • انجام مطالعات ژئوتکنیکی خاص در زمین مورد نظر، متناسب با اهمیت ساختمان و ارتفاع آن

کسب حداقل شناخت از لایه های زمین ضروری می باشد، لکن درجه شناخت مورد نیاز، متناسب با اهمیت ساختمان و شرایط ژئوتکنیکی محل تعیین می گردد. برای ساختمان های با اهمیت کم و آن دسته از ساختمان های با اهمیت متوسط که تا ۴ سقف و یا حداکثر ۱۲ متر از روی شالوده ارتفاع دارند، در صورتی که سطح اشغال آن ها از ۳۰۰ متر مربع تجاوز ننماید، با مطالعه نقشه های زمین شناسی (چنانچه موجود باشند) و بررسی نحوه ساخت ساختمان های مجاور و گزارش ژئوتکنیکی آن ها، بررسی مقاطع موجود (مثل گودبرداری ها یا برش موجود در پل های نزدیک ساختمان مذکور) می توان در مورد لایه های خاک توسط یک متخصص با تجربه اظهار نظر نمود. بدیهی است، در این مورد چنانچه شواهدی از وجود نوع زمین غیر از زمین های نوع I و II و III و IV مطابق جدول ۱ در محل وجود داشته باشد، انجام مطالعات ژئوتکنیکی در زمین مورد نظر، الزامی است.

جدول ۱ – طبقه بندی نوع زمین

نکات ژئوتکنیکی

برای سایر ساختمان های با اهمیت متوسط (بیش از ۴ سقف، یا ارتفاع از روی شالوده بیش از ۱۲ متر و یا سطح اشغال بیش از ۳۰۰ متر مربع) و همچنین ساختمان های با اهمیت زیاد و بسیار زیاد، انجام مطالعات ژئوتکنیکی در محل مورد نظر ضروری می باشد. در هر حالت چنانچه ساختمان مورد نظر (با هر درجه اهمیت و هر تعداد سقف) به صورت انبوه سازی یا شهرک سازی باشد، لازم است مطالعات ژئوتکنیکی در محل مورد نظر انجام شود. چنانچه در مراحل ساخت ساختمان نیاز به گودبرداری، ایجاد دیوار حائل و یا شیب تند باشد و یا مشخصات ژئوتکنیکی لایه زیر سطحی منجر به نشست زیاد، لغزش، سنگ ریزش یا روانگرایی گردد و همچنین چنانچه خاک خاصیت فروریزشی و یا تورم داشته باشد و یا سطح آب زیرزمینی بالا باشد، لازم است مطالعات ژئوتکنیکی در محل مورد نظر انجام شود.

مطالعات ژئوتکنیکی شامل حفاری (ماشینی یا دستی)، نمونه گیری دست خورده و دست نخورده، آزمایش های درجا نظیر آزمایش نفوذ استاندارد و دانسیته برجا، آزمایش های فیزیکی و مکانیکی بر روی خاک به دست آمده در آزمایشگاه و تجزیه و تحلیل نتایج و نتیجه گیری در مورد وضعیت ژئوتکنیکی زمین مورد نظر می باشد. بدیهی است کلیه عملیات فوق باید بر اساس استانداردهای موجود و با دقت کافی انجام شود و در مورد بعضی نتایج مانند نفوذ استاندارد تصحیحات لازم اعمال گردد.

پیشنهاد دانلود : جزوه شرح کامل آزمایش نفوذ استاندارد همراه با نحوه تصحیح نتایج

برای زمین هایی که مطالعات ژئوتکنیکی (شامل نفوذ استاندارد، نمونه گیری و آزمایش های آزمایشگاهی) کـافی تشـخیص داده نشـود، لازم اسـت عـلاوه بـر مطالعـات ژئـوتکنیکی، مطالعات ژئوفیزیکی نیز به منظور تعیین سرعت مـوج برشـی در لایـه هـای مختلـف خاک انجام شود. بنابراین طبق توضیحات این بخش، اولین مورد از نکات ژئوتکنیکی حائز اهمیت برای احداث هر سازه ای شناسایی نوع زمین می باشد.

۲- ناپایداری های زمین ناشی از زلزله

دومین مورد از نکات ژئوتکنیکی ، ناپایداری های زمین ناشی از زلزله شامل روانگرایی، گسترش جانبی، فرونشست و گسلش مطابق ضوابط بندهای ۱ تا ۴ می باشند.

۱-۲- روانگرایی

کاهش مقاومت و یا سختی برشی خاک به دلیل افزایش فشار آب منفذی ناشی از زلزله در خاک های ماسه ای اشباع که باعث ایجاد تغییر شکل های دائمی مهم یا ایجاد شرایطی نزدیک به تنش مؤثر صفر در خاک می شود، به عنوان روانگرایی شناخته می شود. زمین هایی که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند، مستعد روانگرایی تشخیص داده می شوند و لازم است مطالعه خاص آن زمین انجام شود :

الف- سابقه روانگرایی در آن ها وجود داشته باشد.

ب- زمین هایی که از نوع خاک ماسه ای با تراکم کم، اعم از تمیز، یا رس دار با مقدار رس کمتر از ۲۰ درصد، یا دارای لای و یا شن بوده و تراز سطح آب زیرزمینی در آن ها نسبت به سطح زمین کمتر از حدود ۱۰ متر باشد.

ج- منحنی دانه بندی خاک داخل محدوده مستعد روانگرایی باشد. در مواردی که لایه خاک مورد نظر دارای حداقل یکی از موارد زیر باشد، می توان از بررسی وقوع روانگرایی صرف نظر کرد.

 • ماسه با بیش از ۲۰ درصد رس با PI>۲۰
 • ماسه با بیش از ۳۵ درصد لای و به طور همزمان ۲۰ <N۱,۶۰
 • ماسه تمیز با ۳۰ <N۱,۶۰

ضمناً در مواقعی که خاک ماسه ای و اشباع در عمقی بیش از ۲۰ متر از سطح زمین قرار دارد، فقط برای ساختمان های با شالوده سطحی می توان از ارزیابی استعداد روانگرایی صرف نظر کرد.

۱-۱-۲- ارزیابی استعداد روانگرایی

از دیگر نکات ژئوتکنیکی حائز اهمیت، ارزیابی استعداد روانگرایی می باشد. به منظور ارزیابی استعداد روانگرایی لازم است مقادیر نسبت تنش برشی تناوبی ناشی از زلزله (CSR) به مقاومت برشی تناوبی خاک موجود (CRR) محاسبه و مقایسه شود. این مقایسه باید با تعیین ضریب اطمینان در برابر روانگرایی (Fl) به دست آید.

رابطه ۱

رابطه 1

نسبت تنش برشی تناوبی (CSR) ناشی از زلزله در لایه های خاک طبق روابط موجود در آیین نامه های ملی و در صورت موجود نبودن از آیین نامه های معتبر شناخته شده ،به دست می آید. نسبت مقاومت برشی تناوبی خاک موجود (CRR) برحسب نظر طراح و شرایط پروژه با استفاده از آزمایش های نفوذ استاندارد، نفوذ مخروطی، سرعت موج برشی و بر اساس ضوابط آیین نامه های ملی یا بین المللی معتبر محاسبه می گردد. چنانچه ضریب اطمینان به دست آمده کمتر از یک باشد، خاک مستعد روانگرایی است و اثر آن ممکن است موجب ناپایداری پی و سازه متکی بر آن شود. به این دلیل بایستی ایمنی مناسب پی به وسیله روش مناسب بهسازی زمین یا انتقال بار به وسیله پی های عمیق به زیر لایه روانگرا تأمین گردد. در صورتیکه Fl بین ۱ و ۱.۲۵ باشد نشست ناشی از زلزله در زمین را باید محاسبه و در طراحی منظور نمود.

پیشنهاد مطالعه : ارزیابی پتانسیل روانگرایی با روش های کیفی و تحلیلی

۲-۲- گسترش جانبی

در زمین های مستعد روانگرایی که دارای شیب ملایم بوده و یا دارای یک وجه آزاد نظیر زمین های منتهی به کانال های زهکش، نهرها و رودخانه ها و یا ساحل دریا باشند، احتمال وقوع گسترش جانبی وجود دارد. گسترش جانبی می تواند موجب جابجایی های بزرگ در زمین گردد. جهت ارزیابی استعداد و مقدار جابجایی ناشی از گسترش جانبی می توان حداقل از یکی از سه رویکرد تحلیلی، تجربی و یا عددی استفاده نمود. طراحی لرزه ای پی برای مقاومت در برابر گسترش جانبی باید به گونه ای انجام شود که جابجایی افقی در بالای پی و یا تنش های ناشی از آن از مقادیر مجاز مربوط به هر سازه فراتر نرود. علاوه بر طراحی مقاوم پی ساختمان، طراحی پی باید به گونه ای باشد که ساختمان از نظر کلی نیز ایمن باشد. برای این منظور طراحی لرزه ای سازه و پی مربوط باید در سه حالت زیر انجام شود و نتایجی که بزرگترین اثر را مشخص می کند، در طراحی پی و سازه اعمال شود:

 • حالتی که فرض می شود گسترش جانبی اتفاق خواهد افتاد.
 • حالتی که فرض م‏ی شود تنها روانگرایی اتفاق خواهد افتاد.
 • حالتی که فرض می شود هیچ کدام از روانگرایی و گسترش جانبی اتفاق نخواهد افتاد. در این صورت بایستی در طراحی ها یا از طیف طراحی برای خاک نوع IV و یا از طیف حاصل از مطالعات ویژه ساختگاهی بدون در نظر گرفتن وقوع روانگرایی استفاده نمود.

در حالاتی که اثر گسترش جانبی، در طراحی پی های سطحی و عمیق در نظر گرفته می شود، برای مطالعه عملکرد لرزه ای پی، اثر آن باید به صورت یک فشار افقی منظور گردد. بدیهی است که در این حالت نیازی به اضافه نمودن نیروی اینرسی دینامیکی افقی زلزله ناشی از وزن سازه به نیروهای افقی ناشی از گسترش جانبی برای طراحی بخش های زیرزمینی سازه نیست.

۳-۳-۲ روش های کاهش خطرهای ناشی از روانگرایی و گسترش جانبی

برای کاهش خطرهای ناشی از روانگرایی و گسترش جانبی می توان سه راهکار را در نظر گرفت: الف) تمهیدات سازه ای، ب) تمهیدات ژئوتکنیکی و پ) تغییر محل ساختگاه.

۱-۳-۳-۲- تمهیدات سازه ای

مؤثرترین تمهید سازه ای برای کاهش خرابی ناشی از روانگرایی یا گسترش جانبی استفاده از پی عمیق است. در طراحی پی های عمیق جهت جلوگیری از خسارات ناشی از روانگرایی باید در نظر داشت که طولی از شمع که در خاک روانگرا قرار می گیرد، فاقد مقاومت اصطکاکی است و چنانچه نوک شمع نیز در لایه روانگرا قرار گیرد، فاقد ظرفیت باربری نوک می باشد. در صورتی که خاک محل در معرض روانگرایی بوده و پتانسیل گسترش جانبی نیز داشته باشد، در طراحی پی عمیق باید نیروهای جانبی ناشی از گسترش جانبی وارد بر پی را نیز در نظر گرفت. اگرچه استفاده از پی های گسترده می تواند از فروپاشی سازه متکی بر آن و وقوع تلفات جانی جلوگیری کند، ممکن است موجب کج شدگی یا واژگونی سازه شود و خسارات قابل توجهی به سازه وارد نماید. در مکان های دارای پتانسیل روانگرایی و گسترش جانبی، استفاده از پی های تکی یا باسکولی (کلاف های لنگربر) به هیچ وجه توصیه نمی شود.

۲-۳-۳-۲- تمهیدات ژئوتکنیکی

به طور کلی روش های کاهش مخاطرات روانگرایی، برای ساختگاه های دارای پتانسیل گسترش جانبی نیز قابل استفاده است. تمهیدات ژئوتکنیکی برای جلوگیری از روانگرایی خاک های ناپایدار می تواند شامل خاکبرداری و جایگزین کردن خاک و یا تحکیم خاک در محل به کمک تراکم دینامیکی، ویبراتورها، شمع کوبی، تزریق تحکیمی، تسلیح خاک، تزریق شیمیایی و نصب زهکش گردد. قبل از استفاده از هر یک از روش های پایدارسازی خاک، برنامه ریزی و طراحی دقیقی مورد نیاز است. در مورد گسترش جانبی، در صورت امکان می توان خارج از محدوده اجرای سازه از روش های مناسب فوق نظیر تراکم دینامیکی یا کوبیدن شمع بهره گرفت تا مانع گسترش جانبی توده لغزنده خاک روانگرا و رسیدن آن به محدوده سازه مورد نظر گردد.

۳-۳-۳-۲- تغییر محل ساختگاه

در صورتی که از نظر فنی و اقتصادی امکان تغییر محل ساختگاه وجود داشته باشد، می توان از این راه حل برای پرهیز از خطرهای ناشی از روانگرایی و گسترش جانبی استفاده نمود.

۴-۲- زمین لغزش

از نکات ژئوتکنیکی حائز اهمیت، بررسی احتمال زمین لغزش می باشد. ارزیابی زمین لغزش باید بر اساس برآورد میزان و خطر وقوع آن با استفاده از مطالعات ژئوتکنیکی و شناسایی نوع زمین لغزش احتمالی، صورت گیرد. برای احداث ساختمان در بالا، پایین یا روی شیب، هرگونه خاک برداری و یا خاک ریزی بر روی آن باید همراه با تحلیل و بررسی پایداری شیب در شرایط زلزله باشد. در صورت نیاز با استفاده از مطالعات ویژه شامل بررسی های زمین شناسی مهندسی، ژئوفیزیکی، حفر گمانه با تعداد و عمق مناسب، آزمایش های صحرایی و آزمایشگاهی و تحلیل پایداری شیب، تمهیدات لازم برای پایدارسازی شیب و جلوگیری از وقوع زمین لغزش تأمین گردد. در صورت احداث ساختمان در بالا یا روی شیب، ظرفیت باربری پی و پایداری موضعی شیب نیز باید تأمین گردد. جهت انتخاب ساختگاه در مناطق شیبدار باید توجه ویژه ای به شرایط نامطلوب زیر در خصوص پایداری شیب ها معطوف شود :

۱ – ریخت شناسی مناطق لغزشی یا مستعد لغزش شامل توپوگرافی سطحی ناهموار، شیب های ناپایدار و مناطقی که در اطراف آن تغییرات شیب قابل توجه وجود دارد.

۲ – وجود قله ها و خط الرأس ها، لبه های پرتگاه و کناره های رودخانه و سواحل در معرض فرسایش و خاکریزهای متراکم نشده.

۳ – وجود لایه های ضعیف در پنجه شیب ها.

۴ – افزایش شیب دامنه های موجود، ایجاد شیب های جدید و هرگونه خاکبرداری از پنجه شیب ها.

۵ – شیب های واقع در مناطق دارای رطوبت و بارندگی زیاد.

۶ – وجود دامنه های سنگی با ناپیوستگی های ممتد و نامطلوبی که شیبی کمتر از شیب دامنه دارند.

۱-۴-۲- ارزیابی پایداری شیب ها به منظور بررسی استعداد زمین لغزش

در مواردی که توپوگرافی سطحی و لایه بندی خاک نامنظمی شدید نداشته باشد، پاسخ زمین های شیبدار به زلزله طرح می تواند با استفاده از تحلیل شبه استاتیکی ساده شده محاسبه گردد. در غیر این صورت باید از روش های تحلیل دینامیکی نظیر المان محدود یا مدل بلوک صلب لغزنده و دیگر روش ها استفاده گردد. در آنالیز شبه استاتیکی، نیروهای اینرسی لرزه ای طرح که بر توده خاک وارد می شوند، باید محاسبه گردند.

روابط ۲ و ۳

رابطه 2 و 3

A: نسبت شتاب مبنای طرح مطابق جدول ۲

FH: نیروی افقی ناشی از زلزله

kh: ضریب مؤلفه افقی زلزله

Ws: وزن توده لغزشی

جدول ۲ – نسبت شتاب مبنای طرح در مناطق با لرزه خیزی مختلف

جدول 2

در تحلیل های شبه استاتیکی، پارامترهای مقاومت برشی خاک در صورت نیاز باید با توجه به کاهش چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی در کرنش های بزرگ و یا افزایش فشار آب حفره ای ناشی از زلزله انتخاب گردد. استفاده از پارامترهای مقاومتی کرنش بزرگ خاک برای ساختگاه هایی که قبلاً دچار لغزش شده و احتمال فعالیت مجدد آن ها توسط زلزله وجود دارد، ضروری است. تحلیل شبه استاتیکی باید برای بحرانی ترین سطح لغزش انجام گیرد. طراح باید با توجه به دقت روش تحلیل و طراحی، تعداد و کیفیت نوع آزمایش های ژئوتکنیکی و دقت در شناخت لایه های زمین، و دقت انتخاب ضریب زلزله مؤثر، ضریب اطمینان مناسب را انتخاب کند. چنانچه نتایج تحلیل پایداری شیب نشان دهنده ناپایداری باشد، لازم است از روش های مناسب و متداول پایدارسازی شیب ها استفاده شود.

پیشنهاد مطالعه : روش تحلیل شبه استاتیکی برای آنالیز لرزه ای

۵-۲- فرونشست

از دیگر نکات ژئوتکنیکی حائز اهمیت بررسی فرونشست می باشد. در صورتی که ساختگاه مورد نظر بر روی گشودگی های زیرزمینی بزرگ نظیر غارهای کارستیک، معادن و تونل هایی با دهانه بزرگ قرار داشته باشد، احتمال فرو ریزش سقف این فضاهای زیرزمینی بر اثر زلزله وجود دارد و موجب فرونشست زمین و آسیب رسیدن به سازه خواهد شد. در صورت وجود چنین بازشدگی های زیرزمینی در زیر سازه باید مطالعات خاص برای اطمینان از ایمنی سازه انجام شود و در صورت لزوم، تمهیدات لازم برای جلوگیری از آسیب دیدن سازه ناشی از فرونشست زمین در نظر گرفته شود. حفرات زیر سطحی که امکان ناپایداری آن ها در اثر زلزله وجود دارد، می توانند با یکی از موارد زیر مرتبط باشند :

 • قنات ها
 • حفرات و فضاهای زیرزمینی شامل ایستگاه های مترو، تونل های کم عمق، معادن زیرزمینی، چاه ها و کوره های فاضلاب و نظایر آنها
 • حفرات و غارهای زیرزمینی طبیعی
 • حفرات به وجود آمده ناشی از آب شستگی دانه های خاک بر اثر ترکیدگی لوله های آب، نفوذ آب های سطحی و نظایر آن

۱-۵-۲- شناسایی حفرات زیرسطحی

برای شناسایی حفرات زیرسطحی می توان از روش های شناسایی مختلف از جمله حفر گمانه و یا روش های ژئوفیزیکی استفاده کرد. شناسایی قنات های فعال و تونل های تأسیسات شهری باید بر اساس مدارک موجود انجام گیرد. تعیین نوع خاک و عمق قرارگیری و قطر حفره زیرسطحی به منظور بررسی پایداری آن الزامی است.

۶-۲- گسلش

گسلش از نکات ژئوتکنیکی حائز اهمیت برای احداث سازه های مختلف می باشد. جابجایی ناشی از گسلش در سطح زمین می تواند موجب آسیب به سازه ها گردد، در پهنه های گسلی به ویژه گسل های اصلی، اجتناب از ساخت ساختمان به ویژه ساختمان های با اهمیت بسیار زیاد اکیداً توصیه می شود. از این رو، لازم است کلیه سازندگان بنا در این پهنه ها پیش از ساخت اقدام به شناسایی گسلش سطحی کرده و در صورتی که زمین شناس، گسلش سطحی با جابه جایی عمده ای را تشخیص داد، ضوابط مربوط به پهنه های با جا به جایی عمده بر اساس آیین نامه های ملی یا بین المللی معتبر مصوب رعایت گردد.

کاربری زمین های شهری حتی الامکان باید به نحوی انجام شود که محدوده های پهنه های گسلی به ویژه گسل های اصلی به کاربری های کم خطر و یا کم تراکم نظیر فضای سبز، معابر، فضاهای ورزشی و تفریحی با سازه های سبک اختصاص یابد.

در پهنه گسل های اصلی با جابه جایی عمده، احداث ساختمان با اهمیت بسیار زیاد ممنوع است و در مابقی پهنه ها احداث آن ها با انجام مطالعات و اعمال تمهیدات ویژه مجاز می باشد. همچنین در پهنه گسل های اصلی با جابه جایی عمده، احداث ساختمان با اهمیت زیاد صرفا با انجام مطالعات ویژه و اعمال تمهیدات ویژه مجاز می باشد.

پهنه های گسلی در برگیرنده تغییر شکل های عمده در محدوده اطراف گسل ها می باشد که برای گسل های اصلی، پهنه گسل های اصلی نام گذاری می شوند. گسل های اصلی، گسل هایی هستند که طول آن ها بیش از ده کیلومتر است. در صورتی که در پهنه های گسل های اصلی، در مواردی جابه جایی عمده وجود داشته باشد، این محدوده با نام پهنه با جا به جایی عمده تعریف می شود.

۳- بزرگنمایی ناشی از توپوگرافی

افزایش نیروی طراحی لرزه ای در بررسی پایداری شیب ها و طراحی سازه های واقع بر شیب ها یا نزدیک آن ها باید از طریق ضریب بزرگنمایی توپوگرافی (ST) برای شیب های با ارتفاع بیش از ۳۰ متر و با زاویه ی میانگین بیش از ۱۵ درجه صورت می گیرد. در تحلیل پایداری شیب ها ضریب بزرگنمایی توپوگرافی در مقدار kh ضرب می گردد. حداقل مقادیر ضریب بزرگنمایی توپوگرافی در پایداری شیب ها و طراحی سازه های واقع بر یا نزدیک شیب ها در جدول ۳ ارائه گردیده است. این ضریب بزرگنمایی فقط در ثلث فوقانی ارتفاع شیب ها اعمال می گردد.

جدول ۳ – ضرایب بزرگنمایی ناشی از توپوگرافی

جدول 3

۴- دیوار نگهبان خاک

برای تحلیل و طراحی دیوار های نگهبان زیر زمین اطراف ساختمان ها و دیوار های نگهبان اطراف ساختمان در این استاندارد می توان از روش شبه استاتیکی با انتخاب ضریب زلزله مناسب استفاده نمود.

ضریب فشار جانبی لرزه ای خاک وارد بر دیوار نگهبان مجاور سازه ها با توجه به نحوه اتصال و تغییر شکل پذیری سازه ها، باید به صورت یکی از حالات زیر تعیین گردد:

الف – دیوار نگهبان کاملا متصل به سازه و بدون قابلیت جابه جایی

ب – دیوار نگهبان کاملا مجزا از سازه و با قابلیت جابه جایی جهت فعال شدن فشار خاک پشت دیوار

پ – بخشی از دیوار در زیر تراز به صورت متصل به سازه و بخشی از آن مجزا و با قابلیت جابه جایی است.

این شرایط معمولا در زمین های شیب دار و یا ساختمان هایی که وجوه مقابل آن نمی توانند به طور متقابل و متعادل در زیر تراز پایه قرار گیرند، پیش می آید. در این صورت بخش پایین تر از تراز پایه بر اساس بند الف و بخش فوقانی ان مطابق بند ب فوق طراحی می گردند. در صورتی که بنا به عللی بخش فوقانی که نمی تواند با دیوار مقابل خود در ساختمان فشار متقابل و متعادل را داشته باشد. کاملا متصل به سازه ساخته شود، فشار خاک وارده بر این قسمت از دیوار در حالت وقوع زلزله مطابق بند الف محاسبه خواهد شد.

منبع: راهنما آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

دیدگاه‌ها ۰


ارسال تیکت جدید