دانلود - آکادمی فراعمران | آموزش آنلاین مهندسی عمران

دانلود ویرایش جدید مبحث ۶ مقررات ملی ساختمان

دانلود ویرایش جدید مبحث ۶ مقررات ملی ساختمان

دانلود نرم افزار 2020-2019 Autodesk Revit

دانلود نرم افزار 2020-2019 Autodesk Revit

دانلود نشریه 376 سازمان مدیریت - بهسازی لرزه ای ساختمان بنایی

دانلود نشریه 376 سازمان مدیریت - بهسازی لرزه ای ساختمان بنایی

دانلود مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان

دانلود مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان

دانلود مبحث 1 مقررات ملی ساختمان

دانلود مبحث 1 مقررات ملی ساختمان

دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی ۱۳۹۸ (PDF و EXCEL)

دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی ۱۳۹۸ (PDF و EXCEL)