آموزش GeoStudio - آکادمی فراعمران | آموزش آنلاین مهندسی عمران

آموزش نرم افزار Quake/W از زیرمجموعه های نرم افزار GeoStudio

آموزش نرم افزار Quake/W از زیرمجموعه های نرم افزار GeoStudio

ویدیو آموزش نرم افزار Sigma/w از زیرمجموعه های Geostudio

ویدیو آموزش نرم افزار Sigma/w از زیرمجموعه های Geostudio

آموزش نرم افزار Slope/w از زیرمجموعه های نرم افزار ژئواستادیو

آموزش نرم افزار Slope/w از زیرمجموعه های نرم افزار ژئواستادیو

آموزش نرم افزار Seep/w زیر مجموعه Geostudio به زبان فارسی

آموزش نرم افزار Seep/w زیر مجموعه Geostudio به زبان فارسی

بررسی مقادیر وزن مخصوص خاک های مختلف

بررسی مقادیر وزن مخصوص خاک های مختلف

بررسی مقادیر چسبندگی خاک های مختلف

بررسی مقادیر چسبندگی خاک های مختلف