سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

 

سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

 

استفاده از گریپ ها در سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

عمود نمودن خط نمونه برداری بر مسیر

نمونه برداری از منابع اطلاعاتی دیگر

ویرایش مقاطع عرضی

ویرایش یک مقطع با استفاده از پنجره Section Editor 

ویرایش یک مقطع با استفاده از گریپ ها

ویژگی های خطوط نمونه برداری در سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

مقاطع و نماهای مقطع در سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

ویرایش ویژگی های گروه خط نمونه برداری

ویرایش ویژگی های خطوط نمونه برداری

ویرایش ویژگی های مقاطع

ویرایش ویژگی های نماهای مقاطع عرضی

ویرایش ویژگی های گروه نمای مقطع در سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

سبکهای خطوط نمونه برداری در سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

مقاطع عرضی

نماهای مقطع عرضی

ایجاد و ویرایش سبکهای خطوط نمونه برداری

ایجاد و ویرایش سبکهای مقاطع عرضی

برچسب های خطوط نمونه برداری

تغییر دادن سبک برچسب پیش فرض خطوط نمونه برداری

ویرایش برچسب های خطوط نمونه برداری در سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

سبکهای برچسب خطوط نمونه برداری در سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

برچسب های مقاطع عرضی

سبکهای برچسب مقاطع عرضی

مجموعه های برچسب مقاطع عرضی

اضافه نمودن و یا ویرایش برچسب های مقاطع عرضی

برچسب های نمای مقاطع عرضی در سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

سبکهای برچسب نمای مقطع عرضی در سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

ایجاد برچسب های مقطع عرضی

نوارهای اطلاعات نمای مقطع عرضی

سبکهای نوار اطلاعات نمای مقطع 

ایجاد یک سبک نوار اطلاعات Section Data

مجموعه های نوار اطلاعات نمای مقطع در سمپل لاین خطوط نمونه برداری Civil 3D سیویل تری دی

دیدگاه‌ها ۰


ارسال تیکت جدید