برچسب گذاری لیبل گذاری سطح سیویل تری دی

برچسب گذاری لیبل گذاری سطح سیویل تری دی

برچسب گذاری لیبل گذاری سطح سیویل تری دی

 

برچسب گذاری لیبل گذاری سطح سیویل تری دی

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

 

ایجاد رویه های استاندارد در برچسب گذاری لیبل گذاری سطح سیویل تری دی

اضافه نمودن اطلاعات به یک رویه

اضافه نمودن فایل نقاط

اضافه نمودن گروه های تقطه

اضافه نمودن منحنی های میزان به یک رویه

اضافه نمودن فایل های DEM به یک رویه

اضافه نمودن موضوعات ترسیمی به یک رویه

اضافه نمودن خطوط شکست به رویه

ایجاد یک فایل متنی حاوی اطلاعات خطوط شکسته

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

اضافه نمودن محدوده ها

ایجاد یک روبه استاندارد از یک قابل TIN به ها

ایجاد یک رویه شبکه ای استاندارد از یک فایل

ایجاد رویه با استفاده از Google Earth 

ایجاد یک رویه با استفاده از اطلاعات Google Earth

برچسب ها و جداول رویه در برچسب گذاری لیبل گذاری سطح سیویل تری دی

سبک های برچسب رویه

برچسب زدن منحنی های میزان به صورت تکی

برچسب زدن چند منحنی میزان به صورت همزمان

ایجاد برچسب ها با فواصل معین روی چند منحنی میزان به صورت همزمان

اضافه نمودن برچسب های شیب در برچسب گذاری لیبل گذاری سطح سیویل تری دی

اضافه نمودن برچسب های ارتفاع نقطة

اضافه نمودن برچسب های ارتفاع نقطه به صورت شبکه ای

اضافه نمودن برچسب های حوضه آبریز

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

سبک های جدول رویه در برچسب گذاری لیبل گذاری سطح سیویل تری دی

اضافه نمودن جداول راهنمای روبه

مقایسه دو روبه رویه های حجمی

ایجاد یک رویه حجمی

ایجاد رویه های حجمی شبکه ای

محاسبه حجم محصور بين دو رویه بدون ایجاد رویه حجمی

محاسبه حجم محصور بين دو رویه در یک محدوده مشخص

ابزار Volumes Dashboard

خروجی گرفتن از اطلاعات رویه به یک فایل

ابزار پرسشی رویه ها

گزارش های رویه

 

جهت مشاهده نمونه فیلم های رایگان دوره آموزشی نرم افزار سیویل تری دی (Civil3D) اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌ها ۰

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید


ارسال تیکت جدید