پایدارسازی گودبرداری به روش خرپا و مراحل اجرای آن

پایدارسازی گودبرداری به روش خرپا و مراحل اجرای آن

روش گودبرداری به روش خرپا یکی از مناسب ترین و متداول ترین روش های اجرایی سازه نگهبان در مناطق شهری است.

اجرای آن ساده بوده و نیاز به تجهیزات و تخصص بالایی ندارد و در عین حال قابلیت انعطاف زیادی از نظر اجرا در شرایط مختلف دارد.

توجه : برای آشنایی با سایر روش های پایدارسازی گودبرداری اینجا کلیک کنید.

پایدارسازی گودبرداری به روش خرپا

مراحل اجرای پایدارسازی گودبرداری به روش خرپا

در ادامه مراحل پایدارسازی گودبرداری به روش خرپا را به صورت تصویری بر می شماریم.

مرحله اول : حفاری چاه

برای اجرای این نوع سازه نگهبان ابتدا در محل عضوهای قائم خرپا که در مجاورت دیواره گود قرار دارند چاه هایی را حفر می کنیم.

عمق این چاه ها برابر با عمق گود به اضافه مقداری اضافه برای اجرای شمع انتهای تحتانی عضو خرپاست.

مراحل پایدارسازی گود

مرحله دوم : تراز کردن محل نشیمن و استقرار المان قائم بعد از حفاری چاه

روش خرپا سازه نگهبان

مرحله سوم : نصب سبد آرماتور شمع سازه نگهبان

طول شمع را که با LP نشان داده می شود از طریق محاسبه به دست می آوریم، آنگاه درون شمع را آرماتوربندی می کنیم.

سازه نگهبان خرپایی

مرحله چهارم : نصب المان قائم (المان کششی)

پس از آرماتوربندی شمع، عضو قائم را در داخل شمع قرار می دهیم.

روش خرپایی سازه نگهبان

مرحله پنجم : بتن ریزی شمع سازه نگهبان

پس از سخت شدن بتن انتهای تحتانی عضو قائم، به صورت گیردار در داخل شمع قرار خواهد گرفت.

سپس خاک را در امتداد دیواره گود با یک شیب مطمئن برمیداریم.

روش خرپا در گودبرداری

مرحله ششم : رعایت فاصله به اندازه نصف ارتفاع خاکبرداری از جداره های گود جهت خاکبرداری باکس وسط تا تراز کف گود

گودبرداری به روش خرپا

مرحله هفتم : تکمیل خاکبرداری باکس وسط و شروع پی کنی فونداسیون اعضای مورب (اعضای فشاری)

پایدارسازی گود

مرحله هشتم : آرماتوربندی، قالب بندی، نصب صفحه ستون و بتن ریزی فونداسیون های تکی

در ادامه فونداسیون پای عضو مایل را اجرا می کنیم. این فونداسیون در پلان به صورت مربعی است.

عرض فونداسیون را با BF و ضخامت یا ارتفاع آن را با B نشان می دهیم.

مهارسازی گود با اعضای کششی

مرحله نهم : نصب المان های مورب

پس از آن، عضو مایل را از یک طرف به عضو قائم و از طرف دیگر به ورق کف ستون بالای فونداسیون متصل می کنیم.

عملیات فوق را برای تمام خرپاهای سازه نگهبان در امتداد دیواره به صورت همزمان اجرا می کنیم.

حال خاک محصور بین اعضای قائم و افقی خرپا را در سرتاسر امتداد دیواره به صورت مرحله به مرحله برمیداریم.

سپس در هر مرحله اعضای افقی و قطری خرپا را به تدریج نصب میکنیم تا اینکه خرپا تکمیل شود.

پایدارسازی گود

پایدارسازی گودبرداری به روش خرپا

مرحله دهم : آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی

مهاربندی گود

مرحله یازدهم : خاکبرداری مرحله به مرحله و تکمیل اجزا سازه نگهبان

مهارسازی گودبرداری

دیدگاه‌ها ۰


ارسال تیکت جدید