هر آنچه از نوع المان در آباکوس باید بدانید

هر آنچه از نوع المان در آباکوس باید بدانید

در این پست به تفصیل پنجره نوع المان در آباکوس را تشریح می نماییم. بنابراین با ما همراه باشید.

توجه : این پست در حال تکمیل است

پنجره نوع المان در آباکوس

شکل ۱ : پنجره نوع المان

کتابخانه المان Element Library از تنظیمات پنجره نوع المان در آباکوس

برای مشخص کردن اینکه از چه نوع خانواده المانی باید استفاده کنید ابتدا باید به نوع Step تعریف شده در ماژول Step رجوع کنید.

در صورتی که Step تعریف شده از حلگر Abaqus/Standard استفاده کند باید خانواده المان را Standard در نظر بگیرید و اگر Step تعریف شده از حگر Abaqus/Explicit تبعیت کند باید خانواده المان را Explicit در نظر بگیرید.

در شکل زیر مشخص شده است که هر یک از Step های موجود در نرم افزار از چه نوع حلگری استفاده می کنند.

نوع کتابخانه المان در آباکوس

شکل ۲ : نوع کتابخانه المان با توجه به Step تعریف شده

مرتبه هندسی Geometric Order از تنظیمات پنجره نوع المان در آباکوس

در المان های مرتبه اول محاسبات مربوط به جابجایی، دوران و … همواره برای گره های واقع بر رئوس المان انجام می شود اما برای المان های مرتبه دوم این محاسبات علاوه بر گره های واقع بر رئوس برای گره های واقع در وسط اضلاع المان نیز صورت می گیرد.

در شکل زیر انواع المان های مرتبه اول و دوم آورده شده است که نوع هر یک به شرح زیر است :

  • ۳noded triangle : المان مرتبه اول سه گرهی مثلثی
  • ۶noded triangle : المان مرتبه دوم شش گرهی مثلثی
  • ۴noded quadrilateral : المان مرتبه اول ۴ گرهی مربعی
  • ۸noded quadrilateral : المان مرتبه دوم ۸ گرهی مربعی
  • ۴noded tetrahedron : المان مرتبه اول ۴ گرهی هرمی
  • ۴noded tetrahedron : المان مرتبه دوم ۱۰ گرهی هرمی
  • ۸noded brick : المان مرتبه اول ۸ گرهی مکعبی
  • ۲۰noded brick : المان مرتبه دوم ۲۰ گرهی مکعبی

مرتبه هندسی المان در آباکوس

شکل ۳ : مرتبه هندسی المان در اباکوس

دیدگاه‌ها ۰


ارسال تیکت جدید