نکات مهم نظارت ساختمان اسکلت فلزی

نکات مهم نظارت ساختمان اسکلت فلزی

در اجرای ساختمان با اسكلت فولادی لازم است كليه اصول اجرايي مندرج در مباحث مقررات مرتبط با اين نوع ساختمان ها از جمله مباحث دهم و يازدهم مقررات ملي ساختمان و مدارك فني و جزييات ارائه شده در نقشه هاي مصوب سازه رعايت شود. نظر به اشكالات متداول در اجراي اين ساختمان ها، نکات مهم نظارت ساختمان اسکلت فلزی كه لازم است توسط مجريان ساختمان و مهندسين ناظر بيشتر مورد توجه واقع شوند در اين مجموعه آمده است.

نكات عمومی نظارت ساختمان

1- لازم است قبل از ارائه برگه شروع به كار از سوي مهندس ناظر به مجري يك نسخه اصل از نقشه های معماري، سازه، تاسيسات مكانيكي و برقي ممهور به مهر طراحان مندرج در پروانه و اسكن شده توسط شهرداري از سوي مالك يا مجري به مهندس ناظر ارائه گردد.

2- لازم است نقشه ها از جنبه های مختلف فني، كامل بودن جزييات و همخواني نقشه ها با يكديگر به خصوص انطباق نقشه هاي سازه با معماري و تطابق سازه نگهبان با شرايط همجواري ها توسط مهندس ناظر كنترل شود.

3- از نکات مهم نظارت ساختمان این است که ايرادهاي احتمالي نقشه توسط مهندس ناظر به مالك يا مجري جهت مراجعه به محاسب و رفع يا تكميل نواقص انجام شود.

4- لازم است هرگونه تغيير يا اصلاح نقشه در هر مرحله از اجراي ساختمان به تاييد طراح سازه مندرج در پروانه برسد و به مراجع صدور پروانه گزارش شود.

5- كليه مراحل احداث ساختمان بايد توسط عوامل اجرايي ذيصلاح، مجرب و داراي دانش كافي انجام شود.

6- لازم است زونكن كارگاهي شامل حداقل مدارك لازم از جمله نقشه های مصوب چهار رشته، جواز ساختمان، يك نسخه از كليه آزمايشات مصالح، هرگونه تاييديه از مشاور، دستوركارها و … در دفتر كارگاه نگهداري شود.

7- لازم است مهندس ناظر بر فرايند جمع آوري، ايمن سازي انشعابات گاز، آب و برق توجه نموده و تخريب ساختمان پس از تعيين تكليف آنها انجام شود.

8- لازم است ضمن بازديد از ملك قديمي قبل از تخريب وجود يا عدم وجود درز انقطاع مابين ساختمان در دست احداث و همجواري ها مورد بررسي قرار گرفته و صورتجلسه گردد. توجه شود در صورت وجود درز انقطاع ساختمان همسايه، لازم است درز انقطاع ساختمان جديد به آن اضافه شود.

9- درصورت عدم وجود هرگونه همجواري ضروريست موقعيت ملك و ساختمان توسط نقشه بردار ذيصلاح مشخص گردد.

10- چنانچه به هر دليل سطوح بيروني ديوار در مجاورت درز انقطاع نياز به نازك كاري داشته باشد، بديهي است ابعاد درز انقطاع پس از نازك كاري ديوارها ملاك عمل خواهد بود.

11- بر اساس نکات مهم نظارت ساختمان لازم است در اجراي ساختمان به استفاده از مصالح ساختماني استاندارد توجه شود.

12- بازديد از تيرك ها و خطوط برق اطراف ساختمان به جهت رعايت مسائل ايمني در هنگام استقرار جرثقيل و نصب اسكلت و اعلام احتمال خطر به مجري و شهرداري

13- بر اساس بند 10-4-4-1 مبحث دهم مقررات ملي ساختمان لازم است هرگونه برش كاري، مونتاژ و جوشكاري به منظور ساخت اسكلت در كارخانه سرپوشيده و مجهز و توسط استادكاران و كارگران ماهر زير نظر متخصص فن انجام شود.

14- لازم است پس از انتخاب كارخانه ساخت اسكلت توسط مالك يا مجري، مهندس ناظر از كارخانه بازديد به عمل آورده و صلاحيت كارخانه ساخت اسكلت را از لحاظ فضاي مناسب، تجهيزات، پرسنل و رزومه كارخانه مورد بررسي قرار دهد.

15- اهم نكات فني و ايمني مطابق با مقررات ملي ساختمان كه در مرحله ساخت و نصب مد نظر مهندسين ناظر مي باشد بايد طي دستور كار در اختيار مجري ساختمان قرار داده شود و مجري را ملزم نمود كه موارد را در قرارداد ساخت و نصب اسكلت درج نمايد و يا به طريق مقتضي به اطلاع پيمانكار ساخت اسكلت برساند.

16- كنترل پلان استقرار ساختمان، تعيين محل دقيق استقرار صفحه ستون ها، ستون ها و ترازها (ترجيحاً توسط نقشه بردار) الزاميست.

17- مجري بايد يك نسخه از نقشه هايی كه توسط كارخانه ساخت اسكلت بر اساس نقشه هاي مصوب سازه و معماري تهيه شده است را در اختيار مهندس ناظر قرار دهد.

18- از جمله نکات مهم نظارت ساختمان این است که مجری بايد از پروفيل ها و مصالح فولادي استاندارد جهت ساخت اسكلت استفاده نمايد.

19- لازم است قبل از شروع به ساخت اسكلت، آزمايشگاه ذيصلاح جوش مورد تاييد سازمان نظام مهندسي و داراي پروانه از وزارت راه و شهرسازي توسط مجري انتخاب و ضمن عقد قرارداد به منظور كنترل هاي لازم به كارخانه معرفي گردد.

20- طبق نکات مهم نظارت ساختمان لازم است مهندسين ناظر به طور ادواري به كارخانه مراجعه نموده و از كميت و كيفيت ساخت اسكلت مطلع شوند.

21- محافظت قطعات فولادي در برابر خوردگي بايد توسط كارخانه متناسب با نوع كاربري ساختمان و شرايط جوي بر اساس بند 10-4-5 مبحث دهم مقررات ملي انجام شود.

22- به جز حالت هايي كه در مدارك طرح و محاسبه به عنوان شرط خاص قيد شده باشد، كليه سطوحي كه در فاصله 50 ميلي متري از محل هر جوش كارگاهي قرار مي گيرند، بايد از موادي كه به جوشكاري صدمه مي زند و يا در حين جوشكاري گازهاي سمي و مضر توليد مي كند، كاملاً پاك شود. قبل از جوشكاري بايد رنگ كارخانه اي از روي سطوحي كه جوش انجام مي گيرد، توسط برس سيمي كاملاً برطرف و پاك گردد . (بند 10-4-5-4 قسمت ش مبحث دهم مقررات ملي)

23- صفحاتي كه قرار است در اتصالات اصطكاكي روي هم قرار گيرند نبايد رنگ شوند، فقط به لايه اي در حد 20 ميكرون به عنوان رنگ انبارداري نياز مي باشد (جدول 10-4-5 مبحث دهم مقررات ملي).

24- از جمله نکات مهم نظارت ساختمان ، دقت در نصب اسكلت است تا ستون ها در موقعيت نشان داده شده در نقشه هاي سازه در محدودة رواداري هاي مجاز نسبت به صفحه ستون ها نصب شوند (بند 10-4-6 مبحث دهم مقررات ملي ساختمان).

25- از نکات مهم نظارت ساختمان فلزی این است که تيرها بايد حتي المقدور در آكس ستون ها نصب شوند.

26- از جمله نکات مهم نظارت ساختمان مد نظر قرار دادن پايداري سازه در هنگام نصب است. قبل از اطمينان از پايداري مرحله اول اسكلت نبايد مجوز نصب مرحله دوم صادر شود. لذا تا تامين پايداري و ايجاد وضعيت مطمئن براي مقاومت در برابر بارهاي جانبي نبايد مجوز نصب ستون هاي مرحله بعدي و حتي مجوز اجراي سقف ها صادر شود.

27- قرارداد ساخت و نصب اسكلت في مابين كارفرما و كارخانه ساخت اسكلت بايد به گونه اي تنظيم شود كه تاييد جزييات مرحله نصب پس از اجراي هر سقف و امكان حضور دستگاه نظارت و تيم آزمايشگاه ذيصلاح در داخل ساختمان ميسر گردد.

28- بر اساس بند 10-2-9-9 مبحث دهم مقررات ملي ساختمان ايران درصورتي كه ميل مهارهاي كف ستون ها از آرماتورهاي آجدار ساخته مي شوند، در تعيين مقاومت ها، سطح مقطع اسمي ناحيه رزوه شده (كه پس از براده برداري كوچكتر از قطر اسمي آرماتور خواهد شد) ملاك محاسبه خواهد بود. لذا لازم است قطر ميلگرد پس از رزوه صراحتاً در نقشه هاي سازه مشخص شود. در صورت وجود هرگونه ابهام لازم است از محاسب پروژه استعلام به عمل آيد.

كنترل جوش ها از نکات مهم نظارت ساختمان

1- از جمله نکات مهم نظارت ساختمان فولادی این است که بعد و طول جوش ها از لحاظ هندسي بايد منطبق بر جزييات نقشه هاي سازه مصوب باشد.

2- در صورت طراحي ستون ها صرفاً با ورق به اشكال مختلف مانند باكس، H، صليبي و … ضروريست جوش هاي طولي ورق هاي تشكيل دهنده ستون ها به صورت پيوسته اجرا شوند.

3- در صورت طراحي تيرها به صورت تير ورق در قاب هاي خمشي لازم است جوش اتصال ورق جان به بال ها به صورت پيوسته انجام شوند (تامين فشردگي مقطع).

4- جوش هاي اتصالات تير به ستون در مجاورت ساختمان هاي همسايه بايد به دقت اجرا و كنترل شود. اتصال بادبندها به تير و ستون بايد در آكس مركز اتصال انجام شود كه در اين صورت جوشكاري و كنترل هاي لازم در مجاورت ساختمان همسايه نيز امكان پذير خواهد شد.

5- در صورت طراحي ستون ها با پروفيل و ورق تقويتي، پيوستگي جوش ورق تقويتي ستون ها در محل اتصال گيردار تير به ستون بسيار حائز اهميت بوده و بايد به طور دقيق با جزييات نقشه هاي سازه انطباق داده شود.

نکات نظارت در ساختمان

درصورت عدم اجرای جوش اتصال ورق تقويتي ستون بر روي پروفيل انتقال كوپل نيرو به پروفيل هاي ستون انجام نشده و گيرداري اتصال مفهوم نخواهد داشت.

6- از نکات مهم نظارت ساختمان این است که انتخاب الكترود بايد مطابق با مشخصات مندرج در نقشه ها صورت گيرد. در صورت عدم وجود اين مشخصات در نقشه هاي سازه لازم است نوع الكترود از محاسب پروژه استعلام گردد. در صورت استفاده از الكترودهاي قليايي كم هيدروژن مانند E7018 به كارگيري گرمكن (مركزي و سيار) به منظور حذف رطوبت غلاف الكترود الزاميست.

7- تعداد و نوع آزمايشات جوش بايد بر اساس ضوابط جدول 10-4-1 مبحث دهم مقررات ملي توسط آزمايشگاه ذيصلاح انجام شود. قرارداد في مابين مجري و آزمايشگاه بايد با درنظر گرفتن ملاحظات جدول مذكور منعقد گردد.

نکات کلیدی نظارت ساختمان

8- بر اساس ضوابط جدول 10-4-1 مبحث دهم مقررات ملي ساختمان لازم است كليه جوش ها مورد بازرسي چشمي قرار گيرند. بنابراين وجود هرگونه گل جوش بر روي جوش ها نه تنها نشانگر عدم انجام آزمايشات فرا صوت و رنگ نافذ مي باشد بلكه گواه آنست كه حتي بازرسي چشمي نيز انجام نشده است. لازم است گل جوش پس از سرد شدن توسط جوشكار زدوده شود و سپس كنترل هاي لازم صورت گيرد.

9- از جمله نکات مهم نظارت ساختمان این است که مهندس ناظر بايد كامل بودن آزمايشات جوش و گزارشات آن را با توجه به بند هاي 7 و 8 فوق كنترل نمايد و در صورت مشاهده هرگونه نقص اطلاع رساني لازم را به مجري، آزمايشگاه، سازمان نظام مهندسي و شهرداري انجام دهد.

10- لازم است گزارش آزمايشات جوش در كارخانه، قبل از حمل اسكلت به محل پروژه توسط ناظر كنترل شود.

11- با توجه به اهميت جوش هاي شياري لازم است در اجراي اين نوع جوش موارد زير مد نظر قرار گيرد:

 • آماده سازي لبه و اجراي كونيك مطابق نقشه
 • تامين ريشه جوش كافي به منظور اجراي صحيح جوشكاري
 • اجراي صحيح مراحل جوشكاري از جمله اصلاح ريشه (Back Gouge) شامل سنگ زدن پشت جوش و جوشكاري مجدد كه اين مورد عمدتاً براي اتصال ورق هاي زيرسري مورد استفاده قرار مي گيرد و نيز اجراي تسمه پشت بند (Back Plate) پشت درز جوش كه معمولاً اين مورد براي اجراي ورق هاي روسري به كار مي رود.
 • توجه به انتخاب صحيح الكترود با توجه به نكات فني مندرج در نقشه های مصوب سازه

نکات مهم نظارت ساختمان در رابطه با بادبندها

1- از پروفيل هاي مستعمل و يا مقاطع ساخته شده از ورق خم شده و پروفيل هاي غير استاندارد كه ابعاد هندسي و مشخصات مكانيكي متفاوت با نقشه هاي سازه دارند نبايد استفاده شود.

2- فواصل بست هاي بادبندها بايد مطابق با نقشه هاي سازه باشد.

3- ابعاد و هندسه ورق اتصال بادبند به سازه بايد علاوه بر انطباق با نقشه هاي سازه، با در نظر گرفتن زاويه استقرار بادبند در هر دهانه برشكاري و نصب گردد در اين خصوص لازم است تقارب محورهاي طولي اعضا در يك نقطه رعايت شود. بدين منظور توصيه مي شود نقشه هاي كارگاهي (Shop drawing) تهيه شود.

4- قبل از اجراي بولت ها و صفحه ستون ها بايد از عدم تداخل ورق اتصال بادبندها با بولت ها و سخت كننده ها اطمينان حاصل شود و درصورت بروز چنين شرايطي دستور كار مناسب از محاسب پروژه اخذ گردد.

5- لازم است ضابطه بند 10-3-11-3 مبحث دهم مقررات ملي ساختمان مبني بر ايجاد فاصله 2t از خط تكيه گاهي ورق اتصال در قاب هاي مهاربندي ويژه رعايت شود.

6- از جمله نکات مهم نظارت ساختمان این است که از به كار بردن وصله در طول عضو قطري بايد حتي المقدور خودداري شود. وصله اجزاي قطري نبايد در يك مقطع قرار گيرند.

در شکل 2 داریم  :

 • وصله جوش سر به سر پروفيل بادبند فاقد اتصال پوششي
 • برش نامناسب ورق اتصال بادبند بدون توجه به زاويه استقرار بادبند
 • عدم ايجاد جوش افقي ورق بادبند به صفحه ستون
 • عدم رعايت فاصله 2t مغاير با بند 10-3-11-3 مبحث دهم مقررات ملي

نکات مهم نظارت ساختمان

7- نصب ورق های رو و پشت در اتصال مياني بادبندهاي ضربدري الزاميست.

8- سخت كننده هاي جان تيرها در بادبندهاي 7 و 8 و بادبندهاي واگرا بايد مطابق نقشه هاي سازه اجرا شوند.

9- اندازه دقيق طول تير پيوند در مهاربندهاي واگرا بايد در نقشه هاي سازه ذكر شده باشد و اجراي قاب مهاربندي بر آن اساس انجام شود.

نکات مهم نظارت ساختمان در رابطه با سقف ها

سقف ها در اسكلت هاي فولادي به طور معمول از انواع زير هستند:

 • سقف هاي تيرچه بلوك با بلوك هاي سفالي يا بتني
 • سقف هاي تيرچه بلوك با بلوك هاي پلي استايرن
 • سقف هاي تيرچه بلوك با تيرچه هاي كرميت
 • سقف هاي مختلط بتن و تيرچه فولادي (Composite)
 • سقف هاي مختلط عرشه فولادي (Steel Deck)

سقف هاي تيرچه بلوك با بلوك هاي سفالي، بتني و يا پلي استايرن

1- از نکات مهم نظارت ساختمان در این نوع سقف ها این است که تيرچه ها بايد استاندارد باشند و مشخصات آن بايد منطبق بر استاندارد ملي ايران به شماره 1-2909 باشد.

2- با توجه به تفاوت وزني بلوك هاي مورد استفاده در سقف های تيرچه بلوك استفاده از انواع بلوك هاي سفالي، بتني يا پلي استايرني بايد در تطابق با نقشه هاي سازه باشد.

3- اجراي ميلگردهاي اوتكا در تكيه گاه تيرچه الزاميست.

4- اجراي ميلگردهاي ميلگردهاي ممان منفي در تكيه گاه هر يك از تيرچه ها مطابق نقشه هاي سازه الزاميست.

5- بر اساس استاندارد حداقل عرض پاشنة تيرچه ها در صورت استفاده از بلوك هاي سفالي يا بتني بايد 12 سانتي متر و در صورت استفاده از بلوك هاي پلي استايرن بايد 14 سانتي متر باشد.

6- اولين زيگزاگ تيرچه تا حد امكان بايد به تكيه گاه تيرچه نزديك باشد.

7- فواصل جوش هاي اتصال زيگزاگ ها به ميلگردهاي طولي نبايد از 20 سانتي متر بيشتر باشد.

8- به منظور تامين عملكرد ديافراگم سقف، ميلگردهاي حرارتي، ميلگردهاي ممان منفي و ميلگردهاي اوتكا بايد از روي بال فوقاني تيرهاي اصلي عبور نمايند و بتن رويه بايد سطح بالايي تيرهاي اصلي را در برگيرد. بدين منظور در صورتي كه ارتفاع تيرهاي اصلي از ضخامت سقف سازه اي بيشتر باشد لازم است ضمن كسب مجوز كتبي از محاسب پروژه، با اجراي نشيمن در جان تير اصلي، تيرچه ها را بالاتر از تراز بال زيرين تيرهاي اصلي مستقر نمود.

9- مشخصات بلوك هاي پلي استايرن مورد استفاده در سقف هاي تيرچه بلوك بايد منطبق بر ضوابط استاندارد ملي ايران به شماره 11108 باشد. در اين استاندارد ابعاد هندسي، نوع ماده كندسوز، مقاومت بلوك تحت بار حين اجرا و چگالي ماده پلي استايرن ذكر شده است.

10- بر اساس ضوابط استاندارد ملي ايران به شماره 11108 ، بايد سطوح زيرين سقف هاي تيرچه بلوك با بلوك هاي پلي استايرن به منظور محافظت بلوك ها در برابر حريق با رابيتس و اندود گچي يا صفحات گچي حداقل به ضخامت 1/5 سانتي متر پوشش داده شود. رابيتس بايد با اتصالات مكانيكي يا مفتول هاي فلزي به تيرچه متصل شده باشد.

11- به منظور اجراي سقف كاذب لازم است با روش های اصولي امكان اجراي آهن كشي سقف كاذب ميسر گردد. بدين منظور معمولاً قبل از بتن ريزي سقف ميلگردهايي به شكل عصايي به تعداد و به طول كافي به صورت آويز پيش بيني مي شود. شكستن تيرچه ها و بتن اعضاي سازه به منظور ايجاد اتصال به هيچ وجه مجاز نمی باشد.

سقف هاي تيرچه بلوك كرميت

1- جزييات مقاطع تيرچه هاي كرميت و اتصال تيرچه ها به تيرهاي اصلي بايد منطبق بر نقشه هاي مصوب سازه باشد.

2- با توجه به اينكه به طور معمول فواصل تيرچه هاي كرميت بيشتر از تيرچه هاي خرپايي ساخته شده از ميلگرد مي باشد لازم است بلوك پلي استايرن مورد استفاده از چگالي و استحكام كافي در برابر بارهاي حين اجرا مطابق ضوابط استاندارد 11108 ايران برخوردار باشد.

3- به منظور تامين ضابطة بند 9-14-6-2-1 مبحث نهم مقررات ملي ساختمان مبني بر رعايت حداقل عرض جان بتني تيرچه برابر با 10 سانتي متر لازم است حداقل عرض پاشنة تيرچه ها در صورت استفاده از بلوك هاي سفالي يا بتني 12 سانتي متر و در صورت استفاده از بلوك هاي پلي استايرن 14 سانتي متر باشد.

4- سطوح زيرين تيرچه هاي كرميت بايد با استفاده از پوشش هاي مناسب در برابر خوردگي محافظت شوند.

5- رعايت ضوابط بندهاي 10 و 11 تيرچه هاي خرپايي ساخته شده از ميلگرد در مورد تيرچه هاي كرميت نيز الزاميست.

6- با توجه به اينكه تيرچه هاي كرميت به طور معمول بدون شمع بندي اجرا مي شوند، لذا همواره بايد تدابير لازم به منظور جلوگيري از كمانش جانبي عضو فوقاني تيرچه ها تحت بارهاي حين اجرا و قبل از گيرش بتن توسط محاسب پيش بيني شده و نوع و فواصل قيدهاي عرضي در نقشه هاي سازه ذكر شود. توجه شود پس از بتن ريزي كمانش جانبي يال فوقاني قابل رويت نخواهد بود. به منظور ايجاد مهار جانبي يال فوقاني تيرچه كرميت حداقل توصيه شده است كه ميلگردهاي فوقاني كلاف عرضي سقف به عضو فوقاني تيرچه ها جوش شود.

7- لازم است انتهاي ورق زيرين تيرچه در تكيه گاه به طول حداقل 5 سانتي متر و بعد حداقل 3 ميلي متر به پروفيل فولادي تكيه گاه جوش شود. يال فوقاني تيرچه نبايد به تكيه گاه جوش شود.

سقف هاي مختلط بتن با تيرچه فولادي (Composite)

1- جزييات مقاطع تيرچه ها، اتصالات آنها به تيرهاي اصلي و جزييات قالب بندي و اجراي دال رويه بايد منطبق بر نقشه هاي سازه باشد.

2- با توجه به اين كه سقف هاي مركب با دو روش طراحي و اجرا مي شوند (با و بدون شمع بندي) و هر يك از روش ها در طراحي مقاطع سازه تاثير گذار هستند، لذا لازم است حتماً نياز و يا عدم نياز به شمع بندي توسط محاسب سازه در نقشه هاي سازه ذكر شود و اجراي سقف بر اين اساس انجام گردد. درصورت مسكوت بودن، لازم است موضوع توسط مجري از محاسب استعلام گردد.

3- نوع برش گيرها، تعداد و جهت قرارگيري برش گيرها و محل هايي كه لازم است برشگير بر روي آن نصب شود (تيرچه ها، تير هاي فرعي و تيرهاي اصلي) بايد در نقشه هاي سازه ذكر شده باشد و اجراي آن بر اساس نقشه ها انجام شود.

سقف هاي مختلط عرشه فولادي (Steel Deck)

1- جزييات مقاطع تيرچه ها، اتصالات آنها به تيرهاي اصلي ، جزييات عرشه فولادي ، آرماتوربندي و اجراي دال رويه بايد منطبق بر نقشه هاي سازه باشد.

2- جزييات هندسه عرشه فولادي اعم از گام شيارهاي ورق، ضخامت ورق و ابعاد هندسي آن بايد در نقشه هاي سازه ذكر شده باشد و اجراي آن بر اساس نقشه ها انجام شود.

3- مجري بايد عرشه فولادي مورد نظر را از بين توليدكنندگان عرشه فولادي داراي گواهي نامه فني از مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي انتخاب و خريداري نمايد. با توجه به تفاوت نقش برجستگي هاي موجود بر روي ورق هاي عرشه فولادي توليدكنندگان مختلف كه منجر لازم است SDI و ASCE به تفاوت در چسبندگي بتن و فولاد مي گردد براساس آيين نامه كليه توليدكنندگان عرشه فولادي نسبت به انجام آزمايشات لازم اقدام و تاييديه هاي لازم را از مراجع قانوني اخذ نمايند.

4- درصورتي كه مشخصات فني يا هندسي عرشه فولادي خريداري شده مغاير با جزييات مندرج در نقشه هاي سازه باشد لازم است مشخصات جديد به تاييد محاسب پروژه برسد.

5- نوع برشگيرها، تعداد برشگيرها و محل هايي كه لازم است برشگير بر روي آن نصب شود (تيرچه ها، تيرهاي فرعي و تير هاي اصلي) بايد در نقشه هاي سازه ذكر شده باشد و اجراي آن بر اساس نقشه ها انجام شود.

6- حداقل ضخامت ورق هاي عرشه فولادي 0/8 میلی متر و ارتفاع پروفيل ورق نبايد از 7/5 سانتي متر بيشتر باشد.

7- درصورت استفاده از گل ميخ سرپهن به عنوان برشگير لازم است جوش اتصال به صورت 360 درجه پيرامون گل ميخ را دربر گرفته و از كيفيت مطلوبي برخوردار باشد. علاوه بر بازديد عيني بايد آزمايش خم گل ميخ تحت زاويه 30 درجه نسبت به راستاي قائم مطابق نشريه شماره 228 سازمان مديريت (و يا استاندارد EN 14555) بر روي موارد مشكوك انجام شود.

8- محافظت سقف هاي عرشه فولادي در برابر حريق بسيار حائز اهميت است. بدين منظور لازم است راهكارهاي مناسب از طراح سازه استعلام گردد. به طور معمول از تعبيه ميلگردهاي اضافي در قعر قالب و استفاده از پوشش هاي ضد حريق (Fire Proof) استفاده می شود.

9- در صورت جايگزين نمودن سيستم عرشه فولادي (Steel Deck) بجاي سقف مختلط بتن و تيرچه فولادي (Composite) لازم است به دليل توزيع مجدد بارهاي ثقلي بر روي تيرها، محاسبات اجزاي باربر سازه ساختمان مجدداً توسط محاسب پروژه مورد بازنگري قرار گيرد.

دیدگاه‌ها ۰

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید


ارسال تیکت جدید