منابع کنکور دکتری عمران حمل و نقل

منابع کنکور دکتری عمران حمل و نقل

در این پست منابع کنکور دکتری عمران حمل و نقل را گردآوری نموده ایم. شما می توانید برای دانلود هر عنوان بر روی آن کلیک نمایید تا به پست مربوط به آن هدایت شوید. بی شک انتخاب درست منابع کنکور دکتری، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در کنکور دکتری عمران حمل و نقل است.

توجه : ( لینک های دانلود در حال تکمیل می باشد )

۱- زبان انگلیسی

 • زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

۲- استعداد تحصیلی

۳- مقاومت مصالح کارشناسی

 • مقاومت مصالح بیر جانسون، ترجمه ابراهیم واحدیان
 • مقاومت مصالح تیموشنکو

۴- تحلیل سازه کارشناسی

 • تحلیل سازه مهندس مجید بدیعی (۴ جلد)
 • تحلیل سازه، مهندس شاپور طاحونی

۵- مهندسی ترافیک پیشرفته کارشناسی ارشد

 • قهرمانی، حسین و حسینقلیان، محسن (۱۳۸۱)، مهندسی راه و تحلیل ترافیکی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
 • آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری، وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۷۴.
 • Highway Capacity Manual (HCM), 2000
 • Transportation Engineering, Third Editon, C.jotin khisty, B.Kent Lall, 2002

۶- برنامه ریزی حمل و نقل کارشناسی ارشد

 • خیستی، کنت لال (۱۳۸۱)، مهندسی حمل و نقل، (ترجمه: محمود صفارزاده)، انتشارت دانشگاه تربیت مدرس.
 • صفار زاده، محمود (۱۳۹۰)، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﺮاﺑﺮی و ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺟﻠﺪ اول و دوم: ﻣﻬﻨﺪس ﺗﺮاﺑﺮی، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس.
 • خدایی، علی (۱۳۸۵)، مهندسی و برنامه ریزی ترابری، انتشارات دانشگاه امیرکبیر.

کنکور دکتری عمران حمل و نقل

دیدگاه‌ها ۰


ارسال تیکت جدید