دانلود دستورالعمل تحویل موقت و قطعی راه ها

دانلود دستورالعمل تحویل موقت و قطعی راه ها

در این پست برای شما مخاطبان دستورالعمل تحویل موقت و قطعی راه ها از وزارت راه و ترابری را برای دانلود قرار داده ایم.

آخرین بخش از زنجیره طراحی و اجراي پروژه هاي عمرانی، کنترل تطابق میان عملیات اجرا شده با حدود مشخصات مندرج در قرارداد و ضوابط، آییننامه ها و استانداردهاي متداول است. تاکنون در کشور براساس یکسري دستورالعمل و بخشنامه فرآیند تحویل موقت و قطعی راه ها انجام شده است اما فقدان دستورالعمل واحدي که از یک سو در برگیرنده کلیه مراحل انجام روند تحویل بوده و از سوي دیگر ضمن در برگرفتن ضوابط و مشخصات از فناوری هاي جدید در جهت تسریع عملیات تحویل و افزایش دقت به کمک افزایش پارامترهاي کنترلی (نظیر همواري رویه و …) و دستیابی به نقاط غیرقابل دسترسی، استفاده شده باشد، احساس می شد. بر این اساس، این دستورالعمل، حاصل پروژه تحقیقاتی تحت همین عنوان است که در بخش روسازي پژوهشکده حمل و نقل تهیه شده است.

دستورالعمل تحویل موقت و قطعی راه ها

در این دستورالعمل تحویل موقت و قطعی راه ها که شامل 84 صفحه است به مباحث زیر پرداخته شده است :

فصل اول : دستورالعمل تحویل موقت راه ها

  • مسائل و موارد مرتبط با کارفرما
  • مسائل و موارد مرتبط با کمیسیون تحویل
  • مسائل و موارد مرتبط با مشاور و دستگاه نظارت
  • مسائل و موارد مرتبط با پیمانکار
  • پیشنهادات
  • فرم هاي مربوط به فرآیند عملیات تحویل موقت

فصل دوم : دستورالعمل تحویل قطعی راه ها

پیوست ها

  • دوره هاي آموزشی مربوط به هیات کارشناسی
  • استفاده از روش هاي جدید به منظور مکانیزه کردن روند تحویل و افزایش دقت اندازه گیري و کنترل مشخصات

آیکون دانلود

حجم فایل : 1 مگابایت

دیدگاه‌ها ۰

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید


ارسال تیکت جدید