دانلود استاندارد سقف عرشه فولادی 96

دانلود استاندارد سقف عرشه فولادی 96

در این پست استاندارد سقف عرشه فولادی مربوط به سازمان استاندارد ملی ایران را که در سال 96 تهیه شده است برای دانلود قرار داده ایم.

استاندارد سقف عرشه فولادی

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد سقف عرشه فولادی ، ارائه اصول کلی برای طراحی سقف ها یا دال های مرکب عرشه فولادی در ساختمان ها است. این استاندارد در مورد مصالح، طراحی و اجرای دال های مرکب بتنی عرشه فولادی که در آن ورق های سرد نورد شده عرشه علاوه بر قالب ماندگار، نقش تسلیح کننده دال برای لنگر مثبت را ایفا می نمایند، کاربرد دارد.

برای طراحی، ضخامت فلز پایه بدون پوشش ورق به کار می رود. حداقل ضخامت باید برابر 0/95 ضخامت فرض شده در طراحی باشد. ضخامت ورق عرشه فولادی نباید کمتر از 0/8 میلی متر باشد.

مباحث

در این استاندارد ملی سقف های مرکب عرشه فولادی به مباحث زیر پرداخته شده است :

 1. هدف و دامنه کاربرد
 2. مراجع الزامی
 3. مدارک اجرایی
 4. مصالح
 5. طراحی
 6. اجزای الحاقی
 7. نصب
 8. جوشکاری
 9. اتصال های مکانیکی
 10. اتصال های اجزای الحاقی
 11. تمیزکاری قبل از بتن ریزی
 12. مسلح کننده های فولادی

پیوست های این استاندارد نیز به شرح زیر است :

 1. الگوهای بارگذاری حین ساخت سقف مرکب عرشه فولادی
 2. جدول تعیین ضخامت دال سقف مرکب عرشه فولادی در برابر آتش
 3. تعیین مقاومت دال مرکب بتنی عرشه فولادی با روش پیوستگی برشی
 4. مشخصات مقطع دال مرکب عرشه فولادی
 5. جدول انتخاب ورق واریز لبه
 6. الزامات مشخصات مکانیکی فولاد پایه

آیکون دانلود

حجم فایل : 2 مگابایت

دیدگاه‌ها ۰


ارسال تیکت جدید