بررسی مقادیر وزن مخصوص خاک های مختلف

بررسی مقادیر وزن مخصوص خاک های مختلف

وزن مخصوص خاک (وزن مخصوص حقیقی) عبارت است از وزن مخصوص دانه های جامد خاک، به عبارت دیگر وزن مخصوص ظاهری، وزن مخصوص همه فازهای خاک یعنی فاز جامد، مایع و گاز را مشخص می نماید.

همان گونه که ذکر گردید با اندازه گیری وزن مخصوص حقیقی فقط وزن ذرات جامد خاک در واحد حجم مشخص می گردد. 

با توجه به خصوصیات مواد آلی که جزء کلوئید های خاک محسوب می گردند هر چه میزان مواد آلی خاک افزایش یابد از میزان وزن مخصوص کاسته می گردد.

در این پست با مقادیر وزن مخصوص خاک های مختلف آشنا می شوید.

وزن مخصوص حقیقی میزان خلل و فرج خاک را مشخص می نماید اما اندازه نسبی خلل و فرج را فقط می توان با بافت خاک مشخص کرد.

مجموعه پارامترهای بافت خاک، ساختمان خاک، وزن مخصوص ظاهری و وزن مخصوص حقیقی جهت مشخص نمودن خصوصیات فیزیکی خاک می باشد.

به عبارت دیگر جهت ایده داشتن درباره نظم فضایی و چند بعدی خاک می بایست همه این پارامترها اندازه گیری گردند.

 در نرم افزار ژئواستادیو زیر مجموعه Slope/W برای تعریف مصالح مختلف با استفاده از اکثر مدل های رفتاری و به خصوص مدل مور-کولمب شما بایستی نسبت به مقادیر وزن مخصوص، چسبندگی و زاویه اصطکاک خاک های مختلف آشنایی داشته باشید.

توجه ۱ : برای آشنایی با مقادیر چسبندگی خاک های مختلف به پست مربوط به آن ( بررسی مقادیر چسبندگی خاک های مختلف ) مراجعه نمایید.

توجه ۲ : برای آشنایی با مقادیر زاویه اصطکاک داخلی خاک های مختلف به پست مربوط به آن ( بررسی مقادیر اصطکاک داخلی خاک های مختلف ) مراجعه نمایید.

وزن مخصوص خاک

دیدگاه‌ها ۷


ارسال تیکت جدید