دانلود - صفحه ۵ از ۱۵ - آکادمی فراعمران | آموزش آنلاین مهندسی عمران

دانلود نشریه 55 مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی

دانلود نشریه 55 مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی

دانلود نشریه 364 ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان های موجود

دانلود نشریه 364 ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان های موجود

دانلود نشریه 523 سیستم جداساز لرزه ای در ساختمان ها

دانلود نشریه 523 سیستم جداساز لرزه ای در ساختمان ها

دانلود نشریه 224 دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد

دانلود نشریه 224 دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد

دانلود ASCE/SEI 7-16 آیین نامه بارگذاری آمریکا

دانلود ASCE/SEI 7-16 آیین نامه بارگذاری آمریکا

دانلود نشریه 327 ساخت و اجرای بتن در کارگاه

دانلود نشریه 327 ساخت و اجرای بتن در کارگاه


ارسال تیکت جدید