3000253006
لیست مطالب
Types-of-building-columns-shakhes

آشنایی با انواع ستون های ساختمان و کاربرد آن ها

یک عضو عمودی که طول مؤثر آن بیش از سه برابر حداقل ابعاد جانبی آن است و بارهای فشاری را تحمل می کند، ستون نامیده می شود. انواع ستون های ساختمان، بارها را از دال ها یا تیرها به پی ...
کمک نیاز دارید? مشاوره از طریق واتساپ