مجله فراعمران

دانلود مبحث 1 مقررات ملی ساختمان

دانلود مبحث ۱ مقررات ملی ساختمان

دانلود مبحث ۱ مقررات ملی ساختمان
دانلود مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان

دانلود مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان

دانلود مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان
منظور از تنش صفحه ای ، کرنش صفحه ای و تقارن محوری چیست ؟

منظور از تنش صفحه ای ، کرنش صفحه ای و تقارن محوری چیست ؟

منظور از تنش صفحه ای ، کرنش صفحه ای و تقارن محوری چیست ؟
بررسی مقادیر وزن مخصوص خاک های مختلف

بررسی مقادیر وزن مخصوص خاک های مختلف

بررسی مقادیر وزن مخصوص خاک های مختلف
بررسی مقادیر چسبندگی خاک های مختلف

بررسی مقادیر چسبندگی خاک های مختلف

بررسی مقادیر چسبندگی خاک های مختلف
بررسی مقادیر زاویه اصطکاک داخلی خاک های مختلف

بررسی مقادیر زاویه اصطکاک داخلی خاک های مختلف

بررسی مقادیر زاویه اصطکاک داخلی خاک های مختلف
بررسی مقادیر نفوذپذیری خاک های مختلف

بررسی مقادیر نفوذپذیری خاک های مختلف

بررسی مقادیر نفوذپذیری خاک های مختلف
منظور از nlgeom در آباکوس چیست ؟

منظور از nlgeom در آباکوس چیست ؟

منظور از nlgeom در آباکوس چیست ؟
دانلود نرم افزار Geostudio نسخه 2012 به همراه کرک و آموزش نصب

دانلود نرم افزار Geostudio نسخه ۲۰۱۲ به همراه کرک و آموزش نصب

دانلود نرم افزار Geostudio نسخه ۲۰۱۲ به همراه کرک و آموزش نصب
آموزش تعریف تابع درصد رطوبت حجمی در ژئواستادیو – Geostudio

آموزش تعریف تابع درصد رطوبت حجمی در ژئواستادیو – Geostudio

آموزش تعریف تابع درصد رطوبت حجمی در ژئواستادیو – Geostudio
مکش ماتریک در نرم افزار ژئواستادیو چه معنایی دارد ؟

مکش ماتریک در نرم افزار ژئواستادیو چه معنایی دارد ؟

مکش ماتریک در نرم افزار ژئواستادیو چه معنایی دارد ؟
آشنایی با مفهوم درصد رطوبت حجمی در ژئواستادیو - Geostudio

آشنایی با مفهوم درصد رطوبت حجمی در ژئواستادیو - Geostudio

آشنایی با مفهوم درصد رطوبت حجمی در ژئواستادیو - Geostudio


ارسال تیکت جدید