با ضوابط پارکینگ مسکونی و سایر پارکینگ ها آشنا شوید

با ضوابط پارکینگ مسکونی و سایر پارکینگ ها آشنا شوید

در این پست ضوابط پارکینگ مسکونی را برمی شماریم بنابراین با ما همراه باشید.

پاركينگ وسایل نقليه

پاركينگ وسائل نقليه محل توقف و نگهداري وسائل نقليه هستند كه در فضاهاي باز و بسته طراحي مي گردند.

تعداد الزامي محل توقف خودرو براي تصرف هاي مختلف بر حسب موقعيت آنها در شهر، در ضوابط طرح هاي توسعه شهري تعيين مي گردد.

در پاركينگ ها و مسير ورودي و خروج آن ها دود، بو يا سر و صداي ناشي از حركت و توقف خودرو نبايد مزاحم آسايش و آرامش ساكنين در ساختمان و اطراف آن باشد.

امكان دسترسي به آب لوله كشي در كليه پاركينگ ها ضروري است.

طراحي سرويس بهداشتي در پاركينگ ساختمان های با ظرفيت بيش از ده واحد الزامي است.

كليه توقف گاه هاي سرپوشيده بايد تا حد امكان به صورت طبيعي تهويه و در صورت كافي نبودن سطوح جهت تهويه طبيعي، با سيستم مكانيكي تهويه شوند.

انواع پاركينگ وسایل نقليه در ساختمان

توقف گاه هاي مختص وسائل نقليه ساكنان و كاربران در ساختمان ، پاركينگ خصوصي محسوب مي گردند.

توقف گاه هاي مختص تصرف هاي عمومي و نيز پاركينگ هائي كه امكان استفاده عموم از آنها ميسر است ، پاركينگ عمومي محسوب مي گردند.

گروه بندی پاركينگ ها

توقف گاه هاي خودرو به سه گروه زير تقسيم مي شوند:

  • پاركينگ كوچك : داراي حداقل سه محل توقف خودرو
  • پاركينگ متوسط : داراي چهار تا حداكثر بيست و پنج محل توقف خودرو
  • پاركينگ بزرگ : داراي بيش از بيست و پنج محل توقف خودرو

تبصره 1: در توقف گاه هاي متوسط و بزرگ سر پوشيده ، ستون هاي فلزي و بتني بايد مطابق با مباحث نهم و دهم مقررات ملي ساختمان در برابر حريق مقاوم شوند.

تبصره 2: در پاركينگ ها با استفاده از علائم هشدار دهنده در اطراف ستون ها از امكان برخورد خودروها با ستون ها جلوگيري بعمل آيد.

پاركينگ سوئيچي

در پاركينگ هاي خصوصي به شرط عدم مزاحمت براي خودرو ديگر پيش بيني دو واحد محل توقف خودرو در پشت سر هم بلا مانع است، مشروط به آن كه فضاي مانور كافي داخل پاركينگ وجود داشته باشد. (شکل 1)

ضوابط پارکینگ مسکونی

شکل 1- ضوابط پارکینگ سوئیچی

طول و دهانه پاركينگ سوئيچي عيناً مشابه پارك اصلي است.

در محاسبه تعداد محل توقف خودروها جهت تعيين گروه پاركينگ، پارك هاي سوئيچي نيز منظور مي گردند.

ورودي و شيب راهه در پاركينگ ها

عرض مفيد درب ورودی (پشت تا پشت چهار چوب درب)، معبر ورودي و شيب راهه در  پاركينگ هاي بزرگ حداقل شش متر (شکل 2) و در پاركينگ هاي متوسط و كوچك حداقل سه متر مي باشد. (شکل 3)

ضوابط پارکینگ بزرگ

شکل 2- ضوابط پارکینگ های بزرگ

ضوابط پارکینگ کوچک

شکل 3- ضوابط پارکینگ های کوچک

ورودبه پاركينگ اتوموبيل و خروج از آن بايستي با جلوی خودرو انجام شود.

در صورتي كه اختلاف سطح بين تراز ورودي و كف پاركينگ حداكثر پنجاه سانتي متر باشد ورود و خروج اتوموبيل با دنده عقب بلا مانع اس .

در طراحي اينگونه پاركينگ ها ايستگاه قبل از رمپ الزامي نمي باشد.

حداقل عرض مفيد شيب راهه در حالت مستقيم 3 متر و در حالت منحني 3/5 متر می باشد (شکل های 4 و 5)

ضوابط پارکینگ ساختمان

شکل 4- عرض مفید شیب راهه در حالت مستقیم

جزئیات پارکینگ

شکل 5- عرض مفید شیب راهه در حالت منحنی

در چرخش شيب راهه پاركينگ ها شعاع منحني بر داخلي رمپ حداقل سه متر مي باشد. (شکل 6)

دستورالعمل پارکینگ

شکل 6

ملاك محاسبه طول رمپ منحني ، يك متر از بر داخلي رمپ به سمت محور آن مي باشد. (شکل 7)

طول رمپ پارکینگ

شکل 7- ملاک محاسبه طول رمپ پارکینگ

در پاركينگ هاي طبقاتي خصوصي، عرض شيب راهه بين طبقات بستگي به تعداد اتومبيل هاي  عبوري از آن شيب راهه دارد.

حداقل طول ايستگاه خودرو قبل از شيب راهه پاركينگ سه متر مي باشد. (شکل 8)

ضوابط پارکینگ

شکل 8

حداكثر ميزان شيب رمپ دسترسي به پاركينگ پانزده درصد می باشد. (شکل 9)

حداکثر شیب رمپ پارکینگ

شکل 9

حداكثر ميزان شيب ايستگاه قبل از رمپ پاركينگ پنج درصد می باشد. (شکل 10)

شیب قبل از رمپ پارکینگ

شکل 10

جهت تعيين حداكثر طول رمپ با شيب 15 درصد اين طول معادل طي مسير براي اختلاف ارتفاع حداكثر 3/5 متر (معادل 23/3 متر طول رمپ) می باشد.

تبصره: بايد قبل از شروع و بعد از پايان طول فوق الذكر شرائط براي توقف كاملاً افقي اتومبيل فراهم باشد.

در شرايطي كه دسترسي به تمام يا قسمتي از فضاي پاركينگ در مجاورت مستقيم محل 12 توقف خودرو باشد ضمن رعايت ضوابط دهانه محل توقف خودرو يا خودرو ها رعايت حداقل عرض مفيد محل عبور براي ساير اتومبيل ها با توجه به ضوابط پارکینگ الزامي است. (شکل 11)

ضابطه های پارکینگ

شکل 11

تبصره: در پاركينگ هاي عمومي با شرايط رفت و برگشت همزمان از يك معبر ، رعايت ضابطه چرخش 90 درجه با شعاع انحنا بر داخلي حداقل 3 متر الزامي است.(شکل 12)

جزئیات اجرای پارکینگ

شکل 12- ضوابط پارکینگ عمومی

كف شيب راهه در پاركينگ ها بايد از مصالح غير لغزنده براي خودرو باشد.

ارتفاع مفيد پاركينگ ها

ارتفاع مفيد پاركينگ، فاصله از كف تمام شده پاركينگ در آن نقطه تا زير پايين ترين محل عناصر سازه اي و يا تأسيساتي مي باشد.

ارتفاع مفيد مجاز پاركينگ هاي كوچك، حداقل دو متر و بيست سانتي متر می باشد.

ارتفاع مفيد مجاز پاركينگ هاي متوسط و بزرگ حداقل دو متر و چهل سانتي متر می باشد.

در پاركينگ هاي عمومي حداقل ارتفاع مفيد ورودي و خروجي دو متر و چهل سانتي متر می باشد.

در پاركينگ هاي خصوصي حداقل ارتفاع مفيد ورودي و خروجي دو متر و ده سانتي متر می باشد.

ارتفاع مفید پارکینگ مسکونی

شکل 13

الزامات ويژه معلولين جسمي – حركتي در پاركينگ ها

در پاركينگ هاي عمومي بايد دو درصد از فضاهاي توقف (حداقل يك فضاي توقف در هر شرايط) براي افراد معلول در نزديك ترين فاصله به ورودي و خروجي پياده اختصاص يابد.

در ساختمان هاي مسكوني با ظرفيت ده واحد به بالا دسترسي معلولين جسمي – حركتي در تراز پاركينگ به پيش فضاي آسانسور ضروري است.

حداقل عرض محل توقف اتومبيل افراد معلول 3/5 متر می باشد.

ضوابط اجرای پارکینگ

شکل 14

محل توقف اتومبيل افراد معلول مي بايد در نزديكترين فاصله به درهاي ورودي – خروجي و آسانسور پاركينگ باشد و بوسيله علامت مخصوص مشخص شود.

محل توقف اتومبيل افراد معلول در هر سمت نبايد بيش از 2 درصد شیب داشته باشد.

دیدگاه‌ها ۰

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید


ارسال تیکت جدید