با ضوابط پارکینگ مسکونی و سایر پارکینگ ها آشنا شوید

با ضوابط پارکینگ مسکونی و سایر پارکینگ ها آشنا شوید

در این پست ضوابط پارکینگ مسکونی را برمی شماریم بنابراین با ما همراه باشید.

پارکینگ وسایل نقلیه

پارکینگ وسائل نقلیه محل توقف و نگهداری وسائل نقلیه هستند که در فضاهای باز و بسته طراحی می گردند.

تعداد الزامی محل توقف خودرو برای تصرف های مختلف بر حسب موقعیت آنها در شهر، در ضوابط طرح های توسعه شهری تعیین می گردد.

در پارکینگ ها و مسیر ورودی و خروج آن ها دود، بو یا سر و صدای ناشی از حرکت و توقف خودرو نباید مزاحم آسایش و آرامش ساکنین در ساختمان و اطراف آن باشد.

امکان دسترسی به آب لوله کشی در کلیه پارکینگ ها ضروری است.

طراحی سرویس بهداشتی در پارکینگ ساختمان های با ظرفیت بیش از ده واحد الزامی است.

کلیه توقف گاه های سرپوشیده باید تا حد امکان به صورت طبیعی تهویه و در صورت کافی نبودن سطوح جهت تهویه طبیعی، با سیستم مکانیکی تهویه شوند.

انواع پارکینگ وسایل نقلیه در ساختمان

توقف گاه های مختص وسائل نقلیه ساکنان و کاربران در ساختمان ، پارکینگ خصوصی محسوب می گردند.

توقف گاه های مختص تصرف های عمومی و نیز پارکینگ هائی که امکان استفاده عموم از آنها میسر است ، پارکینگ عمومی محسوب می گردند.

گروه بندی پارکینگ ها

توقف گاه های خودرو به سه گروه زیر تقسیم می شوند:

  • پارکینگ کوچک : دارای حداقل سه محل توقف خودرو
  • پارکینگ متوسط : دارای چهار تا حداکثر بیست و پنج محل توقف خودرو
  • پارکینگ بزرگ : دارای بیش از بیست و پنج محل توقف خودرو

تبصره ۱: در توقف گاه های متوسط و بزرگ سر پوشیده ، ستون های فلزی و بتنی باید مطابق با مباحث نهم و دهم مقررات ملی ساختمان در برابر حریق مقاوم شوند.

تبصره ۲: در پارکینگ ها با استفاده از علائم هشدار دهنده در اطراف ستون ها از امکان برخورد خودروها با ستون ها جلوگیری بعمل آید.

پارکینگ سوئیچی

در پارکینگ های خصوصی به شرط عدم مزاحمت برای خودرو دیگر پیش بینی دو واحد محل توقف خودرو در پشت سر هم بلا مانع است، مشروط به آن که فضای مانور کافی داخل پارکینگ وجود داشته باشد. (شکل ۱)

ضوابط پارکینگ مسکونی

شکل ۱- ضوابط پارکینگ سوئیچی

طول و دهانه پارکینگ سوئیچی عیناً مشابه پارک اصلی است.

در محاسبه تعداد محل توقف خودروها جهت تعیین گروه پارکینگ، پارک های سوئیچی نیز منظور می گردند.

ورودی و شیب راهه در پارکینگ ها

عرض مفید درب ورودی (پشت تا پشت چهار چوب درب)، معبر ورودی و شیب راهه در  پارکینگ های بزرگ حداقل شش متر (شکل ۲) و در پارکینگ های متوسط و کوچک حداقل سه متر می باشد. (شکل ۳)

ضوابط پارکینگ بزرگ

شکل ۲- ضوابط پارکینگ های بزرگ

ضوابط پارکینگ کوچک

شکل ۳- ضوابط پارکینگ های کوچک

ورودبه پارکینگ اتوموبیل و خروج از آن بایستی با جلوی خودرو انجام شود.

در صورتی که اختلاف سطح بین تراز ورودی و کف پارکینگ حداکثر پنجاه سانتی متر باشد ورود و خروج اتوموبیل با دنده عقب بلا مانع اس .

در طراحی اینگونه پارکینگ ها ایستگاه قبل از رمپ الزامی نمی باشد.

حداقل عرض مفید شیب راهه در حالت مستقیم ۳ متر و در حالت منحنی ۳/۵ متر می باشد (شکل های ۴ و ۵)

ضوابط پارکینگ ساختمان

شکل ۴- عرض مفید شیب راهه در حالت مستقیم

جزئیات پارکینگ

شکل ۵- عرض مفید شیب راهه در حالت منحنی

در چرخش شیب راهه پارکینگ ها شعاع منحنی بر داخلی رمپ حداقل سه متر می باشد. (شکل ۶)

دستورالعمل پارکینگ

شکل ۶

ملاک محاسبه طول رمپ منحنی ، یک متر از بر داخلی رمپ به سمت محور آن می باشد. (شکل ۷)

طول رمپ پارکینگ

شکل ۷- ملاک محاسبه طول رمپ پارکینگ

در پارکینگ های طبقاتی خصوصی، عرض شیب راهه بین طبقات بستگی به تعداد اتومبیل های  عبوری از آن شیب راهه دارد.

حداقل طول ایستگاه خودرو قبل از شیب راهه پارکینگ سه متر می باشد. (شکل ۸)

ضوابط پارکینگ

شکل ۸

حداکثر میزان شیب رمپ دسترسی به پارکینگ پانزده درصد می باشد. (شکل ۹)

حداکثر شیب رمپ پارکینگ

شکل ۹

حداکثر میزان شیب ایستگاه قبل از رمپ پارکینگ پنج درصد می باشد. (شکل ۱۰)

شیب قبل از رمپ پارکینگ

شکل ۱۰

جهت تعیین حداکثر طول رمپ با شیب ۱۵ درصد این طول معادل طی مسیر برای اختلاف ارتفاع حداکثر ۳/۵ متر (معادل ۲۳/۳ متر طول رمپ) می باشد.

تبصره: باید قبل از شروع و بعد از پایان طول فوق الذکر شرائط برای توقف کاملاً افقی اتومبیل فراهم باشد.

در شرایطی که دسترسی به تمام یا قسمتی از فضای پارکینگ در مجاورت مستقیم محل ۱۲ توقف خودرو باشد ضمن رعایت ضوابط دهانه محل توقف خودرو یا خودرو ها رعایت حداقل عرض مفید محل عبور برای سایر اتومبیل ها با توجه به ضوابط پارکینگ الزامی است. (شکل ۱۱)

ضابطه های پارکینگ

شکل ۱۱

تبصره: در پارکینگ های عمومی با شرایط رفت و برگشت همزمان از یک معبر ، رعایت ضابطه چرخش ۹۰ درجه با شعاع انحنا بر داخلی حداقل ۳ متر الزامی است.(شکل ۱۲)

جزئیات اجرای پارکینگ

شکل ۱۲- ضوابط پارکینگ عمومی

کف شیب راهه در پارکینگ ها باید از مصالح غیر لغزنده برای خودرو باشد.

ارتفاع مفید پارکینگ ها

ارتفاع مفید پارکینگ، فاصله از کف تمام شده پارکینگ در آن نقطه تا زیر پایین ترین محل عناصر سازه ای و یا تأسیساتی می باشد.

ارتفاع مفید مجاز پارکینگ های کوچک، حداقل دو متر و بیست سانتی متر می باشد.

ارتفاع مفید مجاز پارکینگ های متوسط و بزرگ حداقل دو متر و چهل سانتی متر می باشد.

در پارکینگ های عمومی حداقل ارتفاع مفید ورودی و خروجی دو متر و چهل سانتی متر می باشد.

در پارکینگ های خصوصی حداقل ارتفاع مفید ورودی و خروجی دو متر و ده سانتی متر می باشد.

ارتفاع مفید پارکینگ مسکونی

شکل ۱۳

الزامات ویژه معلولین جسمی – حرکتی در پارکینگ ها

در پارکینگ های عمومی باید دو درصد از فضاهای توقف (حداقل یک فضای توقف در هر شرایط) برای افراد معلول در نزدیک ترین فاصله به ورودی و خروجی پیاده اختصاص یابد.

در ساختمان های مسکونی با ظرفیت ده واحد به بالا دسترسی معلولین جسمی – حرکتی در تراز پارکینگ به پیش فضای آسانسور ضروری است.

حداقل عرض محل توقف اتومبیل افراد معلول ۳/۵ متر می باشد.

ضوابط اجرای پارکینگ

شکل ۱۴

محل توقف اتومبیل افراد معلول می باید در نزدیکترین فاصله به درهای ورودی – خروجی و آسانسور پارکینگ باشد و بوسیله علامت مخصوص مشخص شود.

محل توقف اتومبیل افراد معلول در هر سمت نباید بیش از ۲ درصد شیب داشته باشد.

دیدگاه‌ها ۰


ارسال تیکت جدید